Базы отдыха Июнь Июль Август Пит
Б Е Р Д Я Н С К
Пансионат «МАЯК»        
2-3-х местн,Т,У,Д,Тв,Х новая мебель 350 350 350 3-х
Корп. № 3  2-3-х местн. новая мебель, Х на этаже ТУД 300 300 300 3-х
3-4х местн. Т,У,Д,Х,Тв,К новая мебель 400 400 400 3-х
2-х комн. 3-4х местн. Т,У,Д,Х,Тв,К новая мебель 450 450 450  
База отдыха «Бриз»        
4 этаж корпус: за номер за номер за номер  
2-х местн. Д,У,Т,Х,Тв,К 1100 1100 1100 завтр
2-х местн. Д,У,Т,Х,Тв,К (18 кв.м) 1300 1300 1300 завтр
База отдыха «Южный берег»        
Домики: 2-х местн. У на веранде, уд. на территории 100 100 100 б/п
Домики: 3-4-х местн. У на веранде, уд. на территории 90 90 90  
  за номер за номер за номер  
Коттедж:  2-х местн. Т,У,Д,Х,К 600 700 700  
База отдыха «Росинка»        
Домики:     б/п
2-3х местн.Х, кухня в домике, уд. на территории 120(100) 120(100) 120(100)  
База отдыха «Прибой» Сред.коса        
Домики:     б/п
1-4 х местн. Х; Тв на блок, уд. на терр 120(100) 120(100) 120(100)  
Пансионат «Парус»      
1-но местн. Т,У,Д 80 80 80 б/п
2-х местн. Т,У,Д 60 60 60  
1-но местн. Т,У,Д,Х 90 90 90  
2-х местн. Т,У,Д,Х 70 70 70  
3-х местн. Т,У,Д,Х 50 50 50  
1-но местн. Т,У,Д,Тв,Х (ремонт) 150 150 150  
2-х местн. Т,У,Д,Тв,Х (ремонт) 120 120 120  
Корпус Б за номер за номер за номер  
2-х комн. 2-х мест.Т,У,Д,Тв,Х 320 320 320  
2-х комн. 3-х мест.Т,У,Д,Тв,Х 360 360 360  
2-х комн. 2-х мест.Т,У,Д,Тв,Х,К 360 360 360  
2-х комн. 3-х мест.Т,У,Д,Тв,Х,К 400 400 400  
База отдыха «Каштан»        
Корпус: за номер за номер за номер  
2-х  местн.Тв,Х; Т,У,Д на блок 280(250) 380(350) 380(350) б/п
3-х  местн.Тв,Х; Т,У,Д на блок 330(300) 430(400) 430(400)  
2-х Т,У,Д,Тв,Х,К 480(450) 580(550) 580(550)  
4-х Т,У,Д,Тв,Х,К 580(550) 700(650) 700(650)  
База отдыха «Бригантина»        
Домики 3-4 х местн. Х,вент; уд. на террит. 120(100) 120(100) 120(100) б/п
  за номер за номер за номер  
2-х мест. Т,У,Д,Тв,Х,К 530(500) 530(500) 530(500)  

×

×