Базы отдыха Июнь Июль Август Питание
П Р И М О Р С К
Базы отдыха «Нептун»       б/п
2-х местн. Т,У,Д,Х 100 120 120  
2-3-4-х местн. Х, уд. на террит. 70 80 80  
3-х мест.домики Х, уд. на террит. 70 80 80  
Пансионат «Дорожник» по 20.06     б/п
  за номер за номер за номер  
2-х местн. Т,У,Х (Душ 1эт) 340 430 430  
3-х местн. Т,У,Х (Душ 1эт) 480 580 580  
1-но местн.ТУД,Тв,Х (станд) 370 410 410  
2-х местн. Т,У,Д,Тв,Х.(станд) 620 690 690  
3-х местн. Т,У,Д,Тв,Х.(станд) 730 870 870  
1-но местн.ТУД,Тв,Х (улучш) 480 560 560  
2-х местн. Т,У,Д,Тв,Х.(улучш) 800 880 880  
3-х местн. Т,У,Д,Тв,Х.(улучш) 1040 1140 1140  
«Полулюкс» 2-х комнатный,                  2-х мест Т,У,Д,Тв,Х,К 940 1010 1010  
«Полулюкс» 1-но комнатный,              3-х мест Т,У,Д,Тв,Х,К 880 950 950  
«Люкс» 1-но комнатный, 3-х мест Т,У,Д,Тв,Х,К 1100 1320 1320  
«Люкс» 2-х комнатный, 3-х мест Т,У,Д,Тв,Х,К 1230 1460 1460  
«Люкс» 3-х комнатный, 4-х мест Т,У,Д,Тв,Х,К 1430 1870 1870  
База отдыха «Жемчужина» до 15.06.      
Корпус 2,3        
2-3 х мест.У,Х; на блок Т,Д 320 350 350 3-х
         
Корпус 1        
2-х местн. Т,У,Д,Тв,Х улучшенный 450 480 480 3-х
3-х местн. Т,У,Д,Тв,Х,К улучшенный 430 460 460 3-х
2-х местн. Т,У,Д,Тв,Х стандарт 400 430 430 3-х
1-но местн. Т,У,Д,Тв,Х стандарт 460 500 500 3-х
Корпус 2,3        
3-х мест. 3-х комн. Т,У,Д,Тв,Х станд     3-х
Корпус 4        
2-х мест. 2-х комн. Т,У,Д,Тв,Х,К 525 600 600 3-х
2-х мест.Т,У,Д,Тв,Х,К улучш 460 500 500 3-х
Корпус 5        
2-х мест. Х; Т,У,Д на этаже 220 250 250 3-х
База отдыха «Азов»        
Корпус 1 (новый ремонт)        
2-х мест. Т,У,Д,Тв,Х,К 525 525 525 3-х
3-х мест. Т,У,Д,Тв,Х,К (полулюкс) 570 570 570 3-х
4-х мест. 2-комнт. Т,У,Д,Тв,Х,К 525 525 525 3-х
Корпус 2        
2-3 х мест.Т,У,Д,Тв,Х, 405 405 405 3-х
4-х мест.Т,У,Д,Тв,Х, 375 375 375 3-х
3-х мест. 2-х комн. Т,У,Д,Тв,Х 650 650 650  
База отдыха «Зоря»        
Корпус 1       б/п
2-3-х мест. У,Х,; уд. на этаже 120 120 120  
2-3-х мест. У,Х,К; уд. на этаже 140 140 140  
Корпус 2        
2-3-х мест. У,Х; уд. на этаже 100 100 100  
2-3-х мест. У,Х; уд. на этаже (без балкона 1 этаж) 70 70 70  
2-х комн. 2-4-х мест. У,Тв,Х,К;        Д,Т на этаже 500 за 2 чел 500 за 2 чел 500 за 2 чел
2-х мест. Т,У,Д,Тв,Х,К 250 250 250  
1-но мест. Т,У,Д,Тв,Х,К 240 240 240  
3-х комн.2-6 мест. Т,У,Д,Тв,Х,К 650 за 2 чел 650 за 2 чел 650 за 2 чел
База отдыха «Орбита»        
2-х мест.Т,У,Д,Х эконом 130 130 130 б/п
2-3 х мест.Т,У,Д,Х стандарт 180 180 180  
2-х комн. 4-х мест.Т,У,Д,Х (корп. на море) эконом 130 130 130  
2-х местн. Т,У,Д,Тв,Х полулюкс 215 215 215  
4-х местн. Т,У,Д,Тв,Х полулюкс 190 190 190  
2-х местн. Т,У,Д,Тв,Х,К люкс 250 250 250  
3-х местн. Т,У,Д,Тв,Х,К люкс 220 220 220  

×

×